Domov razvoj kazalo kontakt

Poizkopovalni postopki

Po končanih terenskih delih, se pravo delo šele začne. Najdene predmete je potrebno očistiti, narisati in fotografirati, včasih pa so potrebni tudi restavratorski posegi. Nato je gradivo potrebno analizirati, opredeliti, datirati in ovrednotiti. Obsežni rezultati tega dela dopolnjujejo terenske podatke in omogočajo interpretacijo najdišča. Primarno so zbrani že v poročilu, ki ga izdelamo ob zaključku terenskih del, končni produkt pa je objava v obliki znanstvenega članka ali monografije.

V Arheju izvajamo vse potrebne primarne poizkopavalne postopke do priprave zaključnega poročila.
Keramične najdbe (lončenina, opeka,…) so najbolj pogoste najdbe na arheoloških najdiščih pri nas. So tudi relativno obstojne in ponujajo veliko možnosti pri razumevanju najdišč, saj z njimi lahko določamo starost in tudi tip najdišča (npr. naselbina, grobišče,…). Obdelava teh najdb sestoji iz naslednjih postopkov:
  • Čiščenje in sortiranje najdb;
  • Kvantitativne in statistične analize;
  • Katalogiziranje in splošna identifikacija arheološkega gradiva z datacijo;
  • Specialistično poročilo.
»
»
»
»
»
Z izkopom se v zemlji vzpostavljeno ravnotežje in mikroklimatski pogoji (relativna vlaga, temperatura,...) spremenijo, kar lahko povzroči propad arheološke najdbe. Še zlasti to velja za kovinske najdbe! Sodelovanje z izkopavalci na terenu omogoča, da je preventivni konservatorski poseg mogoč že na samem terenu oziroma so arheološke najdbe dostopne za konservatorsko-restavratorsko obdelavo neposredno po izkopu.

Za zaščito kovinskih najdb imamo v Arheju dobro opremljeno konservatorsko delavnico, kjer se odvija preventivno in aktivno konserviranje. Z ustvarjanjem optimalnih mikroklimatskih pogojev in z vrsto neposrednih ukrepov, kot so npr. mehansko odstranjevanje korozije, globinsko izpiranje, sulfitni postopek, utrjevanje in nanašanje zaščitnih prevlek, vakuumsko sušenje, skrbimo za fizično ohranjanje arheoloških najdb.

Pri nujno potrebnih preiskavah predmetov, ki zajemajo pregled z binokularno lupo, rentgensko radiografijo in rentgensko fluorescenčno spektroskopijo, sodelujemo z institucijami:
  • Muzej in galerije mesta Ljubljane,
  • Narodni muzej Slovenije,
  • Inštitut za metalne konstrukcije ter
  • Institut Jožef Stefan.
»
»
»
»
»
»
»
»
Eden od ciljev nudenja geološke podpore ob arheoloških izkopavanjih je tudi poskušati odgovoriti na vprašanje, kakšno je bilo okolje na in v okolici arheološkega najdišča v različnih preteklih obdobjih. Rekonstrukcije »preteklih krajin« lahko arheološke artefakte dodatno pojasnjujejo. Študij provenience arheoloških artefaktov ponuja odgovore o medsebojni komunikaciji nekdanjih prebivalcev, o njenem načinu ter transportnih poteh.

Za potrebe takih rekonstrukcij in študij razen »in situ« sedimentoloških in litostratigrafskih pregledov izvajamo vzorčenje na terenu za laboratorijske geokemične, petrološke in mineraloške raziskave. Pri tem sodelujemo tudi z zunanjimi izvajalci v Sloveniji in v tujini.
»
»
»
»
»
»
»
»