Domov razvoj kazalo kontakt

Invazivni posegi

Najbolj poznana arheološka dela so izkopavanja. V Arheju izvajamo pretežno zaščitna arheološka izkopavanja na lokacijah, kjer bi bila arheološka dediščina zaradi novih posegov v prostor (gradbeništvo, kmetijstvo) poškodovana ali uničena.

V Arhej-u dela potekajo visoko kakovostno z modernimi metodami in najnovejšo tehnologijo ter v predvidenih finančnih okvirih in v skladu s terminskimi načrti. Za dosego teh ciljev je naše delo vključuje:
  • Sodelovanje s projektanti in nadzornimi službami investitorja za optimatizacijo postopkov in usklajevanje časovnih terminov, pri čemer kvaliteta del ni zmanjšana
  • Iskanje rešitev za zmanjševanje posegov na način, da ni nepotrebnih posegov v dediščino s čimer se znižuje tudi stroške investitorja
  • Ohranjanje visokih profesionalnih standardov
Dokumentiranje ob gradnji se izvaja v primerih, kadar se gradi znotraj zavarovanega arheološkega območja in je izvedena ocena potenciala dala majhne oz. negativne rezultate, a kljub temu še vedno obstaja možnost odkritja arheološke dediščine. Dokumentiranje ob gradnji poteka sočasno z gradbenimi deli. V kolikor pride do odkritja arheoloških ostalin, se gradbena dela začasno ustavijo, arheološke ostanke pa se dokumentira in po potrebi ročno izkoplje.

Pridobljene izkušnje nam omogočajo fleksibilno odzivnost na različne situacije ter učinkovito dokumentiranje eventualnih najdb. S tem minimaliziramo posledice popolne ustavitve gradbenih del in omogočimo hitro nadaljevanje del.
»
»
»
Arheološka izkopavanja navadno potekajo kadar so predhodne raziskave že potrdile prisotnost arheoloških ostalin. ZVKDS izkopavanja predpiše le, v kolikor ostalin res ni moč ohranjati na kraju samem, največkrat takrat, kadar bi bile zaradi novih gradbenih posegov uničene. Izkopavanja so vedno zadnja možnost, saj pomenijo odstranitev in s tem uničenje primarnih podatkov, ki se najbolje ohranjajo pod zemljo.

Namen izkopavanj je raziskati in dokumentirati arheološke plasti, pridobiti čim več podatkov in ohraniti drobne najdbe (strukture, ekofakti, artefakti,…). S tem se omogoči razumevanje narave in karakterja najdišča ter njegovo datacijo, s čimer ga je moč umestiti v širši zgodovinski in prostorski kontekst.

V Arheju združujemo znanje in izkušnje različno kompleksnih izkopavanj:
  • od manjših in enostavnih do zahtevnih,
  • večperiodnih izkopavanj v urbanem ali ruralnem okolju.
Rezultati in analize so združeni v poročilu, ki podaja interpretacijo odkritij in se običajno konča z objavo v strokovnih publikacijah.
»
»
»
»
»
»
»
»